Достапна е CEELex – онлајн дата база на податоци

Достапна е CEELex – онлајн дата база на податоци што може да се пребарува и нуди информации за националните трудови законодавства на државите од Централна и Источна Европа.

www.ilo.org/ceelex

Информативен леток CEELex

Leave Your Comment

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право