Icon

Правно мислење на Врховниот суд на Р.Македонија, во врска со трошоци за превоз до и од работа на вработени во јавниот сектор распоредени на работа надвор од местото на живеење (2019 година)

 

 

Icon

Правни мислења и заклучоци на Врховниот суд на Р.Македонија - Правен интерес на работник со тужба да бара поништување на одлука за утврдена штета причинета од него на работодавачот (2018 година)

Icon

2018 Надоместоци на плата на припадниците на судската полиција

Icon

2017 Утврдување на висината на плата на вработените во судовите кои немаат статус на судски службеници

Icon

2016 Престанок на вработување на јавен службеник - Примена на Закон за јавен службеник

Icon

2016 Застареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување

Icon

2012 Престанок на работен однос на работник како организатор или учесник во нелигитимен штрајк

Icon

2011 Откажување на договори за вработување од деловни причини

Icon

2010 Престанок на работен однос поради организирање на штрајк

Icon

2010 Основ за исплата на регрес на годишен одмор

Icon

Правно мислење на Врховен суд од 02.12.2019 г.

„Вработениот во јавниот сектор (административен службеник – работник) распореден со решение на работодавачот надвор од своето место на живеење има право на надомест на трошоци за превоз до и од работно место во случај кога нема организиран превоз, а во висина на најниските реални трошоци согласно член 21 став 1 алинеја 2 од Општиот колективен договор за службениците во јавниот сектор на Република Македонија.”

Icon

Правно мислење на Врховен суд од 01.10.2018 г.

Работникот има правен интерес со тужба да бара поништување на одлука на работодавачот со која е утврдено постоење на штета причинета од работник на работа или во врска со работа и неговото задолжение штетата да ја надомести.

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право