Правно мислење на Врховен суд од 16.12.2016 г.

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 0.00 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 16, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Правно мислење на Врховен суд од 16.12.2016 г.

„Кога на работник за превземени дејствија кои претставуваат кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски согласно Законот за работните односи, од страна на работодавачот му е изречена парична казна, не може по започнување на примената на Законот за јавните службеници и промена на статусот во јавен службеник, да му се изрече и престанок на вработување по сила на закон како недостоен за јавен службеник и за вршење на службата во институцијата, за истите дејствија кои имаат обележја на кривични дела, иако е огласен за виновен со правосилна судска одлука и му е изречена алтернативна мерка – условна осуда.“

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-45/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право