Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-6/22

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 912.91 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 14, 2022
  • Последна промена јули 11, 2024

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-6/22

(...) „При ваква состојба основаноста на тужбеното барање на тужителот произлегува од чл. 159 ст.1 од ЗРО, и чл. 199 од Законот за здравствена заштита.

Согласно ваквите законски одредби, ако на работникот му е предизвикана штета при работа или во врска со работата, работодавачот е должен да му ја надомести според општите правила на одговорност за надомест на штета и согласно со закон.

Бидејќи во конкретниот случај, на тужителот му е предизвикана штета со тоа што во спорниот период му е исплаќана пониска плата, врз основа на решение за времено остранување од работа, а кое решение беше поништено како незаконито со правосилна пресуда на Апелациониот суд Битола, РОЖ-553/20 од 26.02.2021 година, правилно првостепениот суд постапил кога му го уважил тужбеното барање на тужителот согласно погоре цитираните одредби од ЗРО и Законот за здравствена заштита.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-3/22
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право