Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-355/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 338.85 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 31, 2017
  • Последна промена јануари 21, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-355/17

(...) „Имено, согласно член 12 точка 4 од ЗРО, правата од работен однос утврдени со Устав, Закон и Колективен договор не можат да се одземат или ограничат со акти и дејствија на работодавачот.

Согласно член 49 став 1 алинеја 8 од КД на Текстилна индустрија од 04.11.2009год., и спогодбата за продолжување на важноста на овој колективен договор од 27.11.2012год., работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работата, регрес за годишен одмор во висина не помала од најниската плата утврдена со овој колективен договор, а треба да се исплати најдоцна до 30.06. во наредната година.

Со оглед да обврската на работодавачот за надомест на патни трошоци и трошоци за исхрана не е задолжителна обврска согласно ЗРО и Колективниот договор за текстилна индустрија.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-837/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право