Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-468/18

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 350.31 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 4, 2018
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-468/18

(...) „Во чл.88 од Законот за работните односи е предвидено дека, ако работникот го откажува договорот за вработување, отказниот рок од 1 месец. Со договорот за вработување или со Колективен договор, може да биде договорен подолг отказен рок, меѓутоа не подолг од 3 месеци.

Во чл.92 од истиот закон, е предвидено дека, за време на отказниот рок работодавачот е должен да му овозможи на работникот отсуство од 4 часа во текот на работната недела заради барање на ново вработување. За време на отсуството од работа од став 1 на овој член, работникот има право на надомесеток на плата согласно Колективен договор.

Во чл.89 од ЗРО, е предвидено дека отказниот рок започнува да тече наредниот ден од денот на врачувањето на одлуката за отказ на договорот за вработување.

Во чл.90 од ЗРО е предвидено дека работникот и работодавачот може да се договорат за паричен надоместок наместо отказен рок.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-623/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право