Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-226/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 305.01 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 21, 2017
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-226/17

(...) „Лица кои засноваат работен однос за вршење на административни работи во органите на јавната и локалната, нивните права од работникот однос се уредуваат со Законот за административни службеници, а доколку некое право не е уредено, тогаш се применува Законот за работни односи. Во членот 93 од Законот за административните службеници предивдено е дека административниот службеник има право на надоместоци на плата и други надоместоци согласно со овој закон и општите прописи на работните односи меѓу кои и трошоци за погреб во случај на смрт на административен службеник или член на неговото потесно семејство ( брачниот другар и децата родени во брак или надвор од брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување). Од цитираната одредба произлегува дека правото на парична помош поради смрт на член на семејството е уредено со Законот за административни службеници, па со оглед на таквата состојба не може да се примени Општиот КД за јавниот сектор како и КД за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на РМ.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-159/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право