Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1350/18

  • Version
  • Преземи 12
  • Големина на фајлот 210.48 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 7, 2018
  • Последна промена ноември 1, 2021

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1350/18

“Со решение за престанок на работниот однос поради истек на рокот определен во договорот за вработување на определено време, кое е донесено во време кога на тужителката ѝ било одобрено боледување – привремена спреченост за работа, која состојба траела и по истекот на рокот од договорот, не е повредено правото на еднаков третман во смисла на чл. 1 од Протоколот 12 кон Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, чл. 2, 3, 6, чл. 14, ст. 1, т. 8 и чл. 38, ст. 1 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Дали договорот за вработување на определено време ќе биде продолжен или не, зависи од волјата на двете договорни страни.“

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-694/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право