Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-265/12

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 320.79 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 29, 2011
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-265/12

„Овој суд ги ценеше жалбените наводи на тужениот дека првостепениот суд при одлучувањето по однос на овој дел од тужбеното барање на тужителот погрешно прифатил дека на тужителот му следува додаток на плата на име минат труд, затоа што во времето додека тужителот бил во работен однос кај тужениот и периодот за кој бара да му се исплати додаток на плата за минат труд, тужениот не бил потписник на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството кој важел во тоа време, ниту пак на Колективниот договор за дејностите производство и преработка на метали, црна и обоена металургија, рударство, електроиндустрија и енергетика, меѓутоа истите не ги прифати, (…) како и од причина што Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија се применува непосредно и е задолжителен за сите работници и работодавачи во чие име е склучен (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-233/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право