Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-775/19

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 285.48 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 17, 2019
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-775/19

„Овој суд ги ценеше жалбените наводи на тужениот во кои наведува дека на тужителот му се испочитувани сите права од работен однос, така што редовно примал плата заедно со додатоците на плата, но најде дека се неосновани од следните причини:

Имено, врз основа на увидот во расположливата документација, пресметковни листи за пресметана и исплатена плата, вештото лице утврдило дека тужениот на тужителот не му пресметал и исплатил додаток на плата за работа во смена – турнус од 5% од износот на основната плата, додаток на плата за звање пресметана по час (...) и не му исплатил додаток на плата за ноќна работа (...).

По оценка на овој суд, во смисла на одредбите од Законот за работните односи како општ пропис од работните односи, одредбите од измени и дополнување на Законот за извршување на санкции, како и одредбите од ОКД за јавниот сектор, првостепениот суд правилно утврдил дека тужениот како работодавач има обврска да му ги исплати на тужителот овие додатоци на плата, пропишани по основ и износ како во одредбите од наведените прописи.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-388/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право