Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1275/13

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 554.46 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 2, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1275/13

„Правото на отпремнина за пензионирање е законско право утврдено со чл. 113 од ЗРО како посебен закон кој го уредува ова прашање и кое право му следува на работникот – тужителката во случај кога на работникот му престанува работниот однос поради исполнување услови за старосна пензија, односно тоа претставува парично побарување од работен однос кое се исплаќа поради начинот на престанок на работниот однос и претставува законска обврска на работодавачот кај кого работникот ги извршувал работните задачи и кај кого му престанал работниот однос поради исполнување услови за старосна пензија. Во конкретниот случај, тужениот како работодавач поради исполнување услови за старосна пензија имал законска обврска на работникот да му исплати отпремнина, а со оглед на тоа што тужениот паднал во задоцнување со исполнување на обврската којашто бил должен да ја исполни спрема тужителката, правилно првостепениот суд го задолжил тужениот да ѝ исплати на тужителката на име неисплатена отпремнина во износ од 40.606,00 денари.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1274/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право