Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1738/12

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 321.44 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 9, 2013
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1738/12

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот е во обврска на тужителот да му го исплати овој надоместок како и отпремнината поради остварување право на пензија кое право е предвидено во чл. 113, ст. 2 од ЗРО и чл. 35 од ОКД за стопанството. (...) правилно судот утврдил дека овие надоместоци се утврдени со ЗРО и ОКД за стопанството на РМ, како и со КД на ниво на гранка, кои имаат правна важност и се применуваат за сите работодавачи без оглед дали се потписници или не. Исто така, правилно првостепениот суд постапил и кога не го зел во вид тврдењето на тужениот дека тужителот не доставил докази, односно договори за работа за спорниот период од причини што како неспорен го утврдил фактот дека тужителот бил во работен однос при тужениот, кое нешто се потврдува и од прегледот на податоците од матичната евиденција на Фондот за ПИОМ, пресметковните листи, договорите за работа итн.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2086/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право