Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-176/16

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 429.63 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 12, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-176/16

„(...) правилно првостепениот суд согласно со чл. 159 од ЗРО утврдил дека со незаконитиот престанок на работниот однос на тужителката ѝ била причинета штета, па го задолжил тужениот да ѝ исплати на тужителката на име надомест на штета, во вид на неисплатени нето-плати за период од 1.6.2010 година до 19.5.2015 година вкупен износ од 1.149.227,00 денари, со законска казнена камата, сметано од денот на поднесување на тужбата 2.9.2015 година па до конечна исплата, како и во надлежните фондови во име на тужителката да уплати на име придонеси од плата за период од 1.6.2010 година до 19.5.2015 година вкупен износ од 590.717,00 денари.

(...) правилно првостепениот суд одлучил дека тужителката е активно легитимирана во делот за исплата на придонес за здравствено осигурување, вработување, персонален данок на плата и професионално здравство, бидејќи тужениот е должен да ѝ ја надомести на тужителката штетата што ѝ ја причинил за време додека не била на работа како бруто-плата во смисла на чл. 102 од ЗРО (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-220/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право