Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-278/15

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 631.92 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 19, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-278/15

„(...) неспорно е дека тужителот има поднесено писмено предупредување за исполнување на обврските до тужениот во кое има наведено дека истиот не ги исполнува законските обврски на начин што во законските и договорениот рок не му се исплатени 5 плати и дека платата му е намалена на начин што наместо договорената нето-плата од 27.483,00 денари, му е исплатена нето-плата во износ од 13.742,00 денари и дека доколку не биде постапено по предупредувањето, истиот ќе даде отказ на договорот за вработување согласно со чл. 100, ст. 1, т. 3 и 4 од ЗРО. Меѓутоа, видно од одлуката за откажување на договорот за вработување, истата е донесена врз основа на чл. 62, ст. 1, т. 5, чл. 63 и чл. 71, ст. 1 од Законот за работните односи, а не врз основа на чл. 100, ст. 1, т. 3 и 4 како што побарува тужителот, истата уредно е примена од страна на тужителот, но против истата не е поведена постапка во смисла на одредбата од чл. 181 од ЗРО.

Согласно со горенаведеното, се јавуваат како неосновани и жалбените наводи на тужителот кои се однесуваат на одбивателниот дел на тужбеното барање на име изгубена заработувачка за време на отказниот рок од 30 дена на износ од 26.997,00 денари.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-260/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право