Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1684/19

  • Version
  • Преземи 21
  • Големина на фајлот 366.68 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 9, 2020
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1684/19

„Имено, согласно со чл. 15 од Законот за измени и дополнување на ЗРО (Сл. весник бр. 120/18 од 29.6.2018 година) е наведено дека во членот чл. 128 од ЗРО, согласно со кој произлегува дека покрај другото е пропишано дека работодавачот е должен на негов трошок на работниците кои работат ноќно време да им обезбеди храна, во став 3, точка 2 по зборот „храна” се додаваат зборовите „или надоместок на трошоци за исхрана во висина од 20% од просечната нето-плата по работник исплатена во РМ во претходната година, сразмерно за деновите кога работникот работи ноќе”.

Со оглед дека вештото лице ја направило пресметката согласно со цитираната одредба, како и врз основа на извршениот увид во евиденцијата на присутност на работа и евиденцијата на плати кај тужениот со изготвена пресметка на надоместокот на трошоците за исхрана на тужителот во деновите кога работел ноќни смени од 22 часот до 6 часот наредниот ден за периодот од 1.7.2018 година до 30.9.2018 година, произлегува дека согласно со одредбата од чл. 15 од Законот за измени и дополнување на ЗРО, на тужителот му следува надомест на трошоци за исхрана за работа ноќе (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1684/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право