Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2208/12

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 283.62 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 15, 2013
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2208/12

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека во случајот станува збор за одлука заснована на чл. 82, ст. 1, т. 1 од ЗРО, а не на чл. 81, ст. 1, т. 6 од истиот закон со кој е определено дека работодавачот може да му го откаже договорот за вработување ако поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не го извести работодавачот, притоа првостепениот суд правилно утврдил дека врз основа на нотарскиот акт од 27.12.2011 година, како и од медицинската белешка произлегува дека тужителот во законски предвидениот рок од 48 часа поточно на ден 24.08.2010 година ја известил претпоставената дека ќе отсуствува од работа наведувајќи ги причините поради кои ќе отсуствува, а на ден 25.08.2010 година тужителот доставил кај тужениот медицинска белешка што било потврдено и со приемен печат кај тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ 74/13 (Билтен на судска пракса на Апелационен суд Битола 2017 година)
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право