Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-607/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 327.20 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 9, 2013
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-607/13

„Согласно чл. 81, ст. 1, т. 2 од ЗРО, работодавачот може да му го откаже договорот за вработување на работникот поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавачот и договорот за вработување со отказен рок, особено ако: не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски.

(...) овој суд одлучи да се одбие тужбеното барање на тужителката со кое бара да се поништат одлуката за откажување на договорот (решение) за распоредување без отказен рок и Одлуката по приговор. Ова од причини што тужителката не ги извршувала, односно несовесно ги извршувала работните задачи кога без да ги провери податоците во пријавата за утврдување на стажот на осигурување и личен доход, неконтролираниот образец М4 кој бил без печат и потпис го внела во базата на податоци во секторот каде што работи на кој начин овозможила лицето С. Г. без законски основ да оствари право на пензија.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-462/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право