Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-120/16

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 484.28 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 1, 2016
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-120/16

„(...) во услови кога од страна на тужителот не се доставени соодветни докази врз основа на кои ќе се утврди вина на тужениот за кусок во работењето во висина на утужениот износ, туку истиот има доставено извештајот на ДООЕЛ во кој не утврден кусок на пари, туку е утврдено книговодствено салдо, нотарскиот акт ОДУ.бр (...) од 04.09.2012 година од кој произлегува дека се работи за констатирана состојба на сеф, а не документ - доказ, со кој се утврдуваат неправилности во работењето на благајник, а и од доставеното во изготвеното вештачење и дополнение на истото утврдено е салдо, а не кусок на пари, а од друга страна тужителот не доставил ни доказ дека спровел постапка за утврдување на одговорност на тужениот за сторена материјална штета на тужителот, од страна на тужениот, а во врска со работењето на тужениот правилно првостепениот суд прифатил дека во конкретната правна работа не е докажана причинско-последичната врска помеѓу дејствијата на тужениот и настаната штета на тужителот за да може да се бара надомест на штета.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-132/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право