Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-356/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 282.82 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 17, 2014
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-356/14

„Имено, во конкретниот случај, тужителот бара да се поништи како незаконита одлуката донесена од Комисијата за утврдување на материјална одговорност со која го утврдила тужителот за одговорен за штетата причинета на име пиштол марка ХС 2000 со фабрички број 32737 и една рамка за истиот, кој му бил украден од неговата семејна куќа и истиот е задолжен да ја надомести штетата во висина од 23.317,00 денари на МВР. Видно од содржината на истата, нема извршен наслов по кој би можело од тужителот да биде надоместена штета, истата е деклараторна со којa е утврдена материјална одговорност од страна на работникот – тужителот, односно оваа одлука донесена од Комисијата за утврдување на материјална одговорност не претставува одлука донесена од страна на работодавачот со која на работникот му се крши кое било од неговите права од работниот однос во смисла на одредбата од чл. 181 од ЗРО. Тужителот ќе може да ја оспорува одлуката како незаконита доколку тужениот како работодавач има одлука за наплаќање на утврдената штета од страна на работникот – тужителот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-19/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право