Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-764/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 305.43 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 18, 2013
  • Последна промена август 15, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-764/13

„Во конкретниот случај видно од оспорената одлука, нема образложене на основот и причините за откажувањето на договорот за вработување од деловни причини, што е од суштествено значење на престанокот на работниот однос. Исто така, во случајот тужениот пред да ја отпочне постапка немал донесено програма, ниту елаборат за причините за спроведувањето на постапката за намалувањето на бројот на вработените или укинувањето на одредени работни места, за бројот и структурата на работниците кои ќе бидат опфатени со оваа програма и други активности согласно ЗРО, Колективен договор и препораката на Меѓународната организација на трудот. Работодавачот мора за својата намера за да отпочне постапка за технолошки вишок да изготви програма или елаборат кои се причините за да отпочне таква постапка, дали се од финансиска природа, дали се од организациона природа, или од друга природа поради која сака да ја спроведе постапката и да отпушти одреден број на работници како вишок или да им го укине работното место и за таа своја намера треба да го извести Синдикатот кој е партнер во договорањето и Агенцијата за вработување која има надлежност да посредува во меѓусебните договарања. Во случајот таквата намера не е искажана никаде ниту во програма, ниту во елаборат.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-649/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право