Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-521/16

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 470.58 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 1, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-521/16

(...) „Во член 181 став 2 од Законот за работните односи е предвидено дека, ако работникот смета дека со писмена одлука на работодавачот е прекршено, неговото право има право во рок од 8 дена од денот на врачувањето на одлуката со која било прекршено правото да бара работодавачот истото да го отстрани. Ако работодавачот во натамошниот рок од 8 дена по врачување на писменото барање не ги исполни своите обврски од работниот однос односно не го отстрани кршењето на правото работникот може во рок од 15 дена да бара судска заштита. Кога не е донесена одлука по приговорот во рок од 8 дена од денот на поднесување на приговорот или ако работникот не е задоволен од одлуката донесена по приговорот во рок од 15 дена од денот на добивањето наодлуката по приговорот работникот има право да поведе спор пред надлежен суд.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-311/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право