Решение на Aпелационен суд Битола РОЖ-168/18

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 404.95 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 6, 2018
  • Последна промена декември 27, 2022

Решение на Aпелационен суд Битола РОЖ-168/18

(...) „Дискриминација претставува секое активно или пасивно однесување на државен орган или приватни лица кое значи определен облик на различен третман, исклучување, ограничување или давање привилигиран третман на поединец или група поединци во уживање на некое друго право или слобода, а кое се заснова врз некоја дискриминаторска основа. Дискриминаторните основи претставуваат заштитни обележја за иденетификација на поединец, група со одредена раса, боја на кожа, пол, јазик, етничка припадност, припадност на национално малцинство, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, политичка припадност, општествен статус, сексуална ориентација, ментална и телесна спреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статуст, здравствена состојба и др. Оттука, судот треба да одлучи дали навистина се работи за дискриминација по некој од основите, во конкретниот е по основ на пол или пак се работи за некоја друга причина како што е несогласување помеѓу работниците и нивните нарушени работни односи.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-945/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право