Документи на ЕУ и Советот на Европа

Општи

Директива 91/533/ЕЗ за обврската на работодавачот за известување на работниците за условите кои се применуваатна нивниот договор за вработување или работен однос.pdf

Директива (ЕУ) 2019/1152 за транспарентни и предвидливи услови за работа во Европската Унија.pdf

Безбедност и Здравје при Работа (општи прописи)

Директива 89/391 /ЕЗ за воведување мерки за подобрување на безбедноста и здравјето на работниците при работа.pdf

Услови за работа

Упатување работници

Директива 96/71/EЗ за упатување работници во рамки на давањето услуги.pdf

Директива 2014/67/ЕУ за спроведување на Директивата 96/71/ЕЗ за упатување работници во рамки на давањето услуги.pdf

Заштита на вработените во случај на инсолвентност на работодавачот

Директива 2008/94/ЕС за заштита на работниците во случај на инсолвентност на нивниот работодавач.pdf

Заштита на правата на вработените во случај на пренос на сопственоста на претпријатието

Директива 2001/23/ЕЗ за заштита на правата на вработените при пренос на претпријатието, дејноста или делови од претпријатието или дејноста.pdf

Oрганизација на работното време и Работно-Семеен Баланс

Директива 2003/88/ЕЗ за одредени аспекти на организацијата на работното време.pdf

Директива (ЕУ) 2019/1158 за рамнотежа помеѓу работниот и семејниот живот на родителите и давателите на грижа.pdf

Партиципација (информирање и консултирање) на вработените

Директива 2002/14/ЕЗ за воспоставување општа рамка за известување и консултирање со работниците во Европската Заедница.pdf

Директива 98/59/ЕЗ за усогласување на законодавствата на земјите членки во однос на колективното отпуштање.pdf

Директива 2009/38/ЕЗ за основање на Европски работнички совети или воведување постапка која опфаќа претпријатија и групи на претпријатија на ниво на Заедниците за информирање и консултирање на работниците.pdf

Регулатива (ЕЗ) бр.2157/2001 за Статутот на Европско Друштво.pdf

Директива 2001/86/ЕЗ за дополнување на Статутот на Европско Друштво во врска со учеството на вработените.pdf

Заштита на посебни групи работници

Заштита на младите луѓе на работа

Директива 94/33/ЕЗ за заштита на младите луѓе на работа.pdf

Работа на определено време и Привремено Агенциско Вработување

Директива 99/70/ЕЗ за Рамковната Спогодба за работа на определено време склучена помеѓу ETUC, UNICE и CEEP.pdf

Директива 2008/104/ЕЗ за привремено агенциско вработување.pdf

Директива 91/383/ЕЕЗ за дополнување на мерките за поттикнување на подобрување на здравјето и безбедноста при работа на работниците во работен однос на определено време или привремено вработување.pdf

Работа со неполно работно време

Директива 97/81/ЕЗ за Рамковната Спогодба за работа со неполно работно време склучена помеѓу ETUC, UNICE и CEEP.pdf

Непријавена работа

Одлука (ЕУ) за воспоставување Европска платформа за зајакнување на соработката во справувањето со непријавената работа.pdf

Заштита на бремените работнички и мајките

Директива 92/85/ЕЕЗ за воведување мерки за поттикнување на подобрување на здравјето и безбедноста при работа на бремените работнички и работничките кои неодамна се породиле или дојат.pdf

 

 

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право