C011 Конвенција за правото на здружување.pdf

C014 Конвенција за неделен одмор (индустрија).pdf

C029 Конвенција за принудна работа.pdf

C081 Конвенција за инспекција на труд.pdf

C087 Конвенција за слобода на здружување.pdf

C089 Конвенција за ноќна работа (жени).pdf

C094 Конвенција за јавни договори.pdf

C097 Конвенција за миграција заради вработување.pdf

C098 Конвенција за колективно договарање.pdf

C100 Конвенција за еднакво плаќање.pdf

C102 Конвенција за минимален стандард за социјална сигурност.pdf

C105 Конвенција за укинување на принудна работа.pdf

C106 Конвенција за неделен одмор (трговија).pdf

C111 Конвенција за дискриминација.pdf

C121 Конвенција за несреќи.pdf

C122 Конвенција за политики на вработување.pdf

C129 Конвенција за инспекција на труд во земјоделството.pdf

C131 Конвенција за минимална плата.pdf

C135 Конвенција за работнички претставници.pdf

C138 Конвенција за минимална возраст.pdf

C139 Конвенција за професионално заболување од рак.pdf

C140 Конвенција за платено отсуство.pdf

C141 Конвенција за рурални работници.pdf

C142 Конвенција за развој на човечки ресурси.pdf

C143 Конвенција за постојаност на вработување морнари.pdf

C144 Конвенција за трипартитни консултации.pdf

C148 Конвенција за работната средина.pdf

C151Конвенција за работните односи (јавна служба).pdf

C154 Конвенција за колективно договарање.pdf

C155 Конвенција за безбедност и здравје при работа.pdf

C156 Конвенција за работниците со семејни обврски.pdf

C158 Конвенција за престанок на работен однос.pdf

C160 Конвенција за трудови статистики.pdf

C161 Конвенции за служби на медицина на трудот.pdf

C162 Конвенција за азбест.pdf

C171 Конвенција за ноќна работа.pdf

C177 Конвенција за работа од дома.pdf

C181 Конвенција за приватни агенции за вработување.pdf

C182 Конвенција за укинување на детски труд.pdf

C183 Конвенција за заштита на мајчинството.pdf

C187 Конвенција за промотивна рамка за безбедност и здравје при работа.pdf

P089 Протокол од 1990 Конвенција за ноќна работа (жени).pdf

P155 Протокол од 2002 Конвенција за безбедност и здравје при работа.pdf

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право