Р 035 Препорака за индиректното принудување.pdf

Р 086 Препорака за миграција заради вработување.pdf

Р 090 Препорака за еднакво плаќање.pdf

Р 097 Препорака за заштита на здравјето на работниците.pdf

Р 102 Препорака за социјалните служби за работниците.pdf

Р 111 Препорака во врска со дискриминација.pdf

Р 114 Препорака за заштита од зрачење.pdf

Р 120 Препорака за хигиена.pdf

Р 122 Препорака за политиката на вработување.pdf

Р 146 Препорака за минимална возраст.pdf

Р 147 Препорака за професионално заболување од рак.pdf

Р 151 Препорака за работници мигранти.pdf

Р 156 Препорака за работната средина.pdf

Р 164 Препорака за безбедност и здравје.pdf

Р 165 Препорака за работници со семејни обврски.pdf

Р 166 Препорака за престанок на работен однос.pdf

Р 169 Препорака за политиката на вработување – дополнителни.pdf

Р 171 Препорака за службите на медицина на трудот.pdf

Р 172 Препорака за азбест.pdf

Р 175 Препорака за здравје и безбедност во градежништвото.pdf

Р 177 Препорака за хемикалии.pdf

Р 178 Препорака за ноќна работа.pdf

Р 181 Препорака за спречување на индустриски несреќи.pdf

Р 182 Препорака за работа со скратено работно време.pdf

Р 183 Препорака за здравје и безбедност во рудниците.pdf

Р 184 Препорака за работа од дома.pdf

Р 188 Препорака за приватни агенции на вработување.pdf

Р 189 Препорака за отворање на нови работни места.pdf

Р 190 Препорака за укинување на детски труд.pdf

Р 191 Препорака за ревизијата на Препораката за заштита на мајчинството.pdf

Р 192 Препорака за здравје и безбедност во земјоделството.pdf

Р 194 Препорака за список на професионални заболувања.pdf

Р 195 Препорака за развој на човечки ресурси.pdf

Р 197 Препорака за промотивна рамка за безбедност и здравје при работа.pdf

Р 200 Препорака за ХИВ и СИДА.pdf

Р 201 Препорака за домашни работници.pdf

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право