Закони

ОПШТИ ПРОПИСИ

Закон за работните односи – консолидиран текст.pdf

Закон за безбедност и здравје при работа – консолидиран текст.pdf

Закон за заштита од вознемирување на работно место – консолидиран текст.pdf

Закон за спречување и заштита од дискриминација.pdf

Закон за заштита на укажувачите – консолидиран текст.pdf

Закон за заштита на личните податоци – консолидиран текст.pdf

ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА СЛУЖБЕНИЧКОТО ПРАВО

Закон за вработените во јавниот сектор – консолидиран текст.pdf

Закон за административни службеници – консолидиран текст.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност – консолидиран текст.pdf

Закон за приватните агенции за вработување.pdf

Закон за вработување на инвалидни лица – консолидиран текст.pdf

Закон за вработување и работа на странци – консолидиран текст.pdf

Закон за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи – консолидиран текст.pdf

Закон за волонтерството – консолидиран текст.pdf

Закон за практиканството.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА ПЛАТИТЕ

Закон за минимална плата во Република Северна Македонија – консолидиран текст.pdf

Закон за исплата на платите во Република Северна Македонија – консолидиран текст.pdf

Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката – консолидиран текст.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА ЗАБРАНАТА И
СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ВРАБОТЕНОСТ

Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност – консолидиран текст.pdf

Закон за трансформација во редовен работен однос-консолидиран текст.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

Закон за инспекциски надзор.pdf

Закон за инспекцијата на труд-консолидиран текст.pdf

ДРУГИ ПОСЕБНИ ПРОПИСИ

Закон за мирно решавање на работните спорови -консолидиран текст.pdf

Закон за празниците на Република Македонија – консолидиран текст.pdf

Закон за евиденциите во областа на трудот – консолидиран текст.pdf

Закон за Европски работнички совет – консолидиран текст.pdf

ОПШТИ ПРОПИСИ

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување – консолидиран текст.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАШТИТА

Закон за здравственото осигурување – консолидиран текст.pdf

Закон за здравствената заштита – консолидиран текст.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ

Закон за пензиското и инвалидското осигурување – консолидиран текст.pdf

Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – консолидиран текст.pdf

Закон за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување – консолидиран текст.pdf

Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување – консолидиран текст.pdf

Закон за Национална база на податоци за лица со инвалидност.pdf

Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување.pdf

ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО СЛУЧАЈ
НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.pdf

Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминатна сопственост на државата.pdf

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право