Работни односи

Работни односи

Дискриминација

Психичко вознемирување на работното место (мобинг)

Засновање на работен однос и утврдување на постоење на договор за вработување

Заштита на правата на кандидатите на јавен оглас

Трансформација во работен однос на неопределено време

Приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна работа

Менаџерски договори

Конкурентска клаузула и деловна тајна

Парични побарувања од работен однос

Работно време и одмори

Изрекување на дисциплински мерки

Престанок на работниот однос 

Заштита на правото на слободно здружување и правото на штрајк

Одговорност за штета

 Пресуди кои се повикуваат на Меѓународните стандарди на трудот

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право