Стани член на ЗТСП

Стани член на ЗТСП

Член на Здружението за трудово и социјално право може да биде секој полнолетен граѓанин – дипломиран правник, како и лица кое работат или истражуваат во областа на трудовото и социјалното право.  Во здружението може да членуваат и правни лица. 

Лицата кои ги исполнуваат горенаведените услови, може да пристапат како членови на здружението со потпишување на Изјава за пристапување и уплата на годишната членарина. 

Годишната членарина за физички лица изнесува 2,000 денари, а за правни лица 5,000 денари. 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Плаќањето може да биде извршено преку ПП-10 налог (готовинска уплата во банка или пошта) или ПП-30 налог за пренос, доколку плаќањето го вршите од Вашата трансакциска сметка.  


ПРАВНИ ЛИЦА

НАСКОРО...

Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право