За здружението

За здружението

Здружението за трудово и социјално право на Северна Македонија (ЗТСП), основано во 2019 година во Скопје, има за цел да придонесе кон унапредување и популаризирање на науката за трудовото и социјалното право, работното и социјалното законодавство и останатите прописи во Република Северна Македонија.  Посебни цели на здружението кои ќе придонесат кон остварување на мисијата на ЗТСП:

  • промовирање на соработка, вмрежување и развивање на стратешко партнерство помеѓу сите чинители во областа на трудовото и социјалното право;
  • научен и стручен придонес во процесот на хармонизирање на македонското трудово и социјално право со правото на Европската унија;  
  • проучување и следење на промените и развојот на трудовото и социјалното право во рамките на компаративното право, идентификување на добри примери и практики кои ќе послужат во унапредувањето на националното право и законодавство; 
  • следење и проучување на промените во трудовото и социјалното право во меѓународни рамки (во Меѓународната Организација на Трудот и други универзални и регионални меѓународни организации), испитување  на степенот на усогласеност и поттикнување на усогласувањето на домашното право со меѓународните стандарди на трудот;
  • стимулирање на инклузивен дијалог и критичко размислување во насока на подобрување на македонското трудово и социјално законодавство;
  •  разменување на знаења, идеи, искуства, информации и унапредување на соработката помеѓу домашните и меѓународните експерти од областа на трудовото и социјалното право;
  • промовирање на пристојната работа за сите и активна заложба за почитување на фундаменталните принципи и права на работата; 
  • мотивирање на студентите од правните факултети во земјата за изучување и понатамошен кариерен развој во областите на трудовото и социјалното право; 
  • стручна помош и поддршка на младите луѓе при влезот на пазарот на труд и промоција на нивните интереси и права.  
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право