Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1178/15

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 627.53 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 28, 2016
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1178/15

„(...) тужителот, истиот како вработен кај тужениот постапил спротивно на чл. 134, ст. 1, т. 7 на КД на тужениот и во спротивност на Законот, истиот му наштетил на угледот на тужениот, кои дејствија претставуваат основ за откажување на договорот за вработување.

(...) во конкретниот случај се работи за откажување на договор за вработување поради повреда на работниот ред и дисциплина и судот согласно со законските одредби од ЗРО ја испитува законитоста на решението со кое му е откажан договорот за вработување дали истото е донесено во согласност со законот, односно дали работодавачот докажал дека работникот ги сторил повредите кои му се ставаат на товар што во конкретниот случај првостепениот суд го има сторено тоа, односно првостепениот суд врз основа на изведените докази во текот на постапката утврдил дека тужениот донел правилна и на закон заснована одлука за откажување на договорот за вработување врз основа на чл. 86, а в.в со чл. 82, ст. 2 од ЗРО и чл. 133, 134 и 149 од Колективниот договор на МВР.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-307/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право